Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Center of Connection en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van de overige diensten

Definities
Opdrachtnemer: Center of Connection, praktijk voor Regenesis healing therapie. Gevestigd op Jan van Scorelpark 54  in Schoorl en geregistreerd onder KvK nummer 72853492.

Opdrachtgever: alle cliënten  dan wel hun wettelijke vertegenwoordiger die de dienst van Center of Connection inroepen en/of van de website Center of Connection gebruikmaken

Verantwoordelijkheid

 • Center of Connection is onderhevig aan een geheimhoudingsplicht.
 • Center of Connection zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Op Center of Connection rust een inspanningsverbintenis.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Center of Connection worden medegedeeld.
 • Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtgever en Center of Connection gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Indien door Center of Connection in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Consult

Een consult duurt maximaal 1,5 uur. Een korter durend consult geeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie of terugbetaling. De duur van de behandeling is namelijk afhankelijk van het proces van Opdrachtgever.

Betaling en verzuim

 • Opdrachtgever kan contant betalen voorafgaand of direct na de behandeling of via bankoverschrijving (eventueel door middel van het beantwoorden aan een online verstuurd betaalverzoek). De betaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden.
 • In geval van betalingsverzuim stuurt Center of Connection eerst een herinnering. Als Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de herinnering heeft betaald, is hij een extra bedrag verschuldigd aan Center of Connection ter hoogte van de standaard vergoeding incasso kosten (het minimum bedrag van: € 40,-) + de wettelijke rente van 2 %.

Annulering

 • Annulering van een consult dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Wanneer een gemaakte afspraak niet uiterlijk 24 uur van te voren wordt verplaatst of afgezegd moet Center of Connection helaas 100% van de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 • Indien Opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 • Center of Connection heeft het recht afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ziekte van een familielid of andere onvoorziene omstandigheden waardoor Center of Connection haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Aansprakelijkheid

 • Center of Connection streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit van haar dienstverlening. Desondanks is Center of Connection op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door diensten van Center of Connection doordat Center of Connection is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Center of Connection is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Center of Connection.
 • Diensten van Center of Connection vormen geen garantie voor enig resultaat; het al dan niet slagen van een behandeling en vermindering van de klachten.

Klachtenbehandeling:

 • Indien u ontevreden bent over de behandeling, vraag ik u om dit te bespreken met Center of Connection. Mochten we er niet uitkomen dan is de tussenkomst van een mediator een mogelijkheid (zie onderstaand).
 • Het Nederlandse recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen Center of Connection en Opdrachtgever.
 • Center of Connection voldoet aan de WKKGZ via het NIBIG.

  NB: Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

  Klachten functionaris
  Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

  Geschilleninstantie
  Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

  Met ingang van 14-6-2019  is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

  Contact
  Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@NIBIG.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.